ბავშვთა საკითხების გაშუქების მედიამონიტორინგის ანგარიში (1 აპრილი - 1 დეკემბერი, 2017)

საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია 2013 წლიდან გაეროს ბავ­ შვთა ფონდის დახმარებით მუშაობს ქართულ მედიაში ბავშვთა საკითხების გაშუქების გაუმჯობესების ხელშეწყობაზე. მედიაზე დაკვირვება კი ერთ­ ერთი კომპონენტია ერთობლივი პროექტისა „ბავშვთა საკითხების ეთიკური გაშუქება“.

მედიამონიტორინგის მიზანი ელექტრონულ, ონლაინ და ბეჭდურ მედიაში ბავშვთა საკითხებზე გამოქვეყნებული მასალების შესწავლა, ბავშვთა უფ­ ლებებთან, ეთიკურ ნორმებსა და სიღრმისეულად გაშუქების პროფესიულ სტანდარტებთან შესაბამისობის ანალიზია. წინამდებარე ანგარიშში მოცემუ­ ლია 2017 წლის 1 აპრილიდან 1 დეკემბრამდე პერიოდში ჩატარებული მონიტორინგის შეჯამება. შეფასებულია სხვადასხვა ტიპის მედიის თავისე­ ბურებები, ასევე წარმოდგენილია ძირითადი ტენდენციები და შესწავლილი მა­ სალების დეტალური ანალიზი, გამოკვეთილი ხარვეზები და რეკომენდაციები.

 

დოკუმენტის გადმოსაწერად დააკლიკეთ აქ.

Join / Follow / Connect