შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები საქართველოში - ეროვნული კანონმდებლობის ანალიზი ბავშვთა უფლებების კონვენციის და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენციის მიხედვით

 

წინამდებარე ანგარიშში წარმოდგენილია საქართველოს ეროვნული საკანონმდებლო ბაზის ანალიზი და განხილულია ძირითადი საკანონმდებლო ხარვეზები გაეროს ბავშვთა უფლებების კონვენციასა (შმდეგ - CRC) და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციასთან მიმართებაში. აგრეთვე, შემოთავაზებულია რეკომენდაციები საკანონმდებლო ცვლილებებისთვის, უპირველეს ყოვლისა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის საუკეთესო ინტერესების პრინციპის, როგორც საპროცედურო წესის, დანერგვა, რაც პრაქტიკაში უზრუნველყოფს ბავშვის შესახებ ყველა საკითხის გადაწყვეტას მისი ინდივიდუალური საჭიროებების და დაუცველობის გათვალისწინებით.

 

დოკუმენტის ჩამოსატვირთად დააკლიკეთ აქ

Join / Follow / Connect