© იუნისეფი/საქართველო/ბლაგონრავოვა

 

კვება
 

• სწორი კვების პოპულარიზაცია


• საკვების აუცილებელი მიკროელემენტებით გამდიდრების ხელშეწყობა


იუნისეფი თანამშრომლობს მთავრობასთან და სხვა პარტნიორებთან ჯანსაღი კვების პოპულარიზაციის მიზნით, რაც საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საკომუნიკაციო სტრატეგიის შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენს. იუნისეფი ასევე ცდილობს აღმოიფხვრას მიკროელემენტების დეფიციტი საკვების ფორტიფიკაციის გზით.


იუნისეფი თანამშრომლობს მთავრობასთან ნუტრიციული პროგრამის ხარჯებისა და სარგებელის ანალიზში, რაც ხელს შეუწყობს დედათა და ბავშვთა სრულფასოვანი და ჯანსაღი კვების უზრუნველყოფას. 

 

Join / Follow / Connect