© იუნისეფი/საქართველო/ნინუა

 

წყალი და სანიტარია


• სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში წყლის, ჰიგიენისა და სანიტარიული პირობების გაუმჯობესება


• მონაცემების გაუმჯობესება სათანადო პოლიტიკის შემუშავების მიზნით


ხუთ წლამდე ასაკის ბავშვები ჯანმრთელნი და ძლიერნი რომ იყვნენ, იუნისეფი ცდილობს შეაფასოს და გააუმჯობესოს წყლის ხარისხი და სანიტარიულ–ჰიგიენური პირობები სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში. ძირითადი აქცენტი კეთდება ყველაზე დაუცველ და არასახარბიელო მდგომარეობაში მყოფ რაიონებზე, რათა აღმოიფხვრას უთანაბრობა სკოლამდელი აღზრდის სისტემაში. სწორი ინფორმაციის შეგროვება ხელს შეუწყობს  შესაბამისი პოლიტიკის შემუშავებასა და რესურსების გამოყოფას.

Join / Follow / Connect